"Ilman mielikuvien siltaa emme voi ymmärtää ruumiillisten kokemustemme merkitystä"

(M.Martin ja M.Seppä: Hengitysterapeutin työkirja)

 

Metropolia ammattikorkeakoululla Helsingissä alkaa syyskuussa 2014 “Hengittävä muusikko –hengitys muusikon psykofyysisen hyvinvoinnin tukena” -kurssi. Kurssilla käytetään Psykofyysisen hengitysterapian menetelmiä.

Musiikinopiskelijoille kurssi tarjotaan mahdollisuutena tutustua omaan hengitykseen ja hengitykseen vuorovaikutuksen osana. Kyseessa ei siis ole terapia, vaan ennemminkin turvallinen sukellus itsetuntemuksen maailmaan.

Kaikkien vuosikurssien opiskelijat voivat valita kurssin osaksi vapaasti valittavia opintoja. Laulajille se tarjotaan osana didaktiikkaopintoja. Syksyn aikana vapaasti valittava kurssi on laajuudeltaan 4 x 3h ja laulajien kurssi 8 x 1,5h. Kurssin maksimiosallistujamäärä on 10 opiskelijaa. 

Psykofyysisen hengitysterapian työtavat ovat kehittyneet yli 30 vuoden kliinisen työn tuloksena.Työn uranuurtajia ovat Maila Seppä (liikuntaterapeutti) ja Minna Martin (fysioterapeutti, psykologi, psykoterapeutti). Menetelmien avulla voidaan edistää tasapainoisten hengitystapojen oppimista ja tunnistamista, mikä vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja luovuuteen. Psykofyysisen hengitysterapian sisällöillä on yhteyksiä muun muassa joogaan, mindfulnessiin, anatomiaan ja fysiologiaan sekä psykoterapioihin. Hengityksen, mielen ja kehon yhteyksiä tutkitaan erilaisten harjoitusten kautta vuorovaikutuksessa itsen ja toisten kanssa. Tärkeää on olemisen havainnoiminen, ei ulkoapäin ohjattu tekeminen tai suorittaminen. Muutos tapahtuu omalla painollaan, osin alitajuisesti.

Ryhmän merkitys on keskeinen muutostyössä. Ryhmän toiminnan kannalta luottamuksellisuus sekä jokaisen osallistujan sitoutuminen tapaamisiin on ensisijaisen tärkeää. Kurssi tarjoaa opiskelijoille välineitä kehon ja mielen hyvinvointiin, opinnoissa/työssä jaksamiseen sekä luovuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Se antaa eväitä sekä oman taiteilijuuden hahmottamiseen sekä tuleviin opetustehtäviin. Keskeisiä teemoja ja käsitteitä ovat esimerkiksi ”olla vaan” -kokemus, mielensisäinen hengitys, rajat, reviiri, tila, pelot ja turvallisuus, rauhoittava toinen,virtaavuus, mielikuvat, muutosvastarinta, vuorovaikutus, itsesäätely, oma voima, sisäinen lapsi,kannateltavana oleminen, sisään- ja uloshengitys sekä tauko. Kokonaisvaltaisena tavoitteena on tasapainoisten hengitystapojen vahvistaminen.

Välineinä harjoituksissa käytetään muun muassa joogamattoja, tyynyjä, peittoja, hernepusseja,tarinoita ja satuja, piirtämistä, palloja, taidepostikortteja ja musiikkia.

Halutessaan ryhmäläiset voivat hankkia luettavakseen seuraavaa kirjallisuutta: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena (Minna Martin, Maila Seppä, Päivi Lehtinen,Tiina Törö, Benita Lillrank), 2010

 

Ryhmää ohjaavat laulaja, musiikkipedagogi, hengitysohjaaja Saara-Maija Strandman sekä psykologi, hengitysohjaaja, laulaja-lauluntekijä Asta Pöyhönen